25630326 2

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยด้านผลิตสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พิจารณากลั่นกรองงานวิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และผลงานวิชาการจำนวน 2 เรื่อง ณ ห้องประชุม War Room สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด