25630424 1

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้เข้าฟาร์มสุดใจ ฮิลเดบรันดท์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนลูกโค 1 ตัว ล้วงตรวจท้องแม่โค 9 ตัว ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคไม่กลับสัดหลังคลอด 1 ตัว และติดตามอาการโคป่วย 1 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลลูกโค แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1 ราย อ่านรายละเอียด