25630430 2

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักเข้าเยี่ยมฟาร์มอ.เมืองเพชรบูรณ์ 3 ฟาร์ม ได้แก่ มณีภัสสรฟาร์ม ทรงยศฟาร์ม และจินดาฟาร์ม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม ให้คำแนะนำการรีดนม และการดูแลสุขภาพโคนม ซึ่งพบว่าฟาร์มมีปัญหาระบบรีดนม คือ แรงดูดสุญญากาศต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากมีการรั่วในระบบ (ชุดถังรีด) หัวใจเครื่องรีดเต้นช้า และไม่สามารถปรับได้  อ่านรายละเอียด