25630505 3

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มนงนุช จันทร์สา ปรับฐานข้อมูลโค เก็บข้อมูลฟาร์ม พบว่าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจสอบคุณภาพอาหารหยาบ แนะนำการสร้างโรงเรือนโคให้เหมาะสมกับให้อาหารและการจับบังคับโค ติดตามลูกโคเกิดและขึ้นทะเบียนลูกโค ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 2 ตัว เเละให้คำแนะในการรักษาสุนัขป่วย จำนวน 1 ตัวแก่เจ้าของ ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า อ่านรายละเอียด"