25630701 5

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่
- หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะมวง เกษตรกร 22 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 158 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 120 ตัว อ่านรายละเอียด