25630701 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ประจำปี 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุม มอบแนวทางปฏิบัติงาน การบูรณาการทำงาน ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ทั้ง 12 จังหวัด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อ่านรายละเอียด