25630731 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสมจิตร เก่งทันการ ปรับฐานข้อมูลโคให้เป็นปัจจุบัน พบว่าฟาร์มนี้มีผลองค์ประกอบน้ำนมดิบและปริมาณน้ำนมดิบอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งปี จึงเก็บข้อมูลการให้อาหารโครีดนมและการจัดการแปลงหญ้าให้เพียงพอทั้งปีเพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงกับเกษตรกรที่ต้องการแก้ไขปัญหา แล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด พบว่าองค์ประกอบน้ำนมดิบของถังรวมเพิ่มขึ้น แต่ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรักษาสุนัขป่วย จำนวน 1 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลสัตว์ป่วยแก่เจ้าของแล้วติดตามผลการรักษาต่อไป อ่านรายละเอียด