25630731 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์อำเภอทัพทัน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคในโค-กระบือ และเจาะเลือดแพะ-แกะ เพื่อค้นหาความชุกชุมโรคแท้งติดต่อ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอทัพทัน อ่านรายละเอียด