25630903 7

นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมติดตามงานกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าติดตามผลการดำเนินงาน
ณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก จังหวัดตาก พบว่าเกิดปัญหาในการดำเนินงาน 3 เรื่อง อ่านรายละเอียด