25630908 2

วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลากรด้านโคนมในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-นิวซีแลนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโคนมไทย ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด