25630908 4

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นางกรกมล เติมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรห้องปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( Government New Theory Agriculture Lab: Gov lab ) เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่มีคุณค่า มีคุณธรรม และมีความยั่งยืน ณ โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ศึกษากรณีถอดบทเรียนผู้นำต้นแบบ จากจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเลย ในห้องประชุม วันที่ 4 กันยายน 2563 ลงพื้นที่เรียนรู้จริง กรณีถอดบทเรียน การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่มีคุณค่า มีคุณธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืน ณ สวนเกษตรศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ นางสำรวย บางสร้อย บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบวิธีการและนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางการเกษตรที่มีคุณค่า สร้างรายได้ที่มั่นคง และสร้างความยั่งยืนการพัฒนาของเกษตรกรในแต่ละบริบทชุมชนของตนเอง ที่มีความแตกต่างกัน ต่อไป อ่านรายละเอียด