25631021 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานและเข้าร่วมประชุมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคระาดสัตว์ ภายใต้การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ ที่สำคัญ ได้แก่ PRRS.,ASF., FMD.,HS.,BRU. และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ที่สำคัญและการเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์ที่สำคัญ ตลอดจนการเก็บตัวอย่าง ในพื้นที่เพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรคยังห้องปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นำไปใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ เข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ. ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) และมี นายอภินันท์ จินพละ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดการด้านอาหาร สัตว์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (พืชสวน) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย อ่านรายละเอียด