25631022 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มสุกร” ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอการรับรอง (GAP)​ ต่อไป อ่านรายละเอียด