25631118 5

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับนายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์เปิดใหม่ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1 แห่ง และตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภออำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อ่านรายละเอียด