25631121 5

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์) แบบเชิงประจักษ์ที่ ต.ชุมพร อ.เมยวดี และคัดเลือกสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โหรา ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้แทนของเขต 4 เข้าประกวดระดับประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด