25631121 7

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกปฏิบัติงานตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัดให้คำแนะนำสถานพยาบาลสัตว์กรณีพบบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปยังผู้รับบริการและบุคลากรอื่นในสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านรายละเอียด