25631127 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสุบิน ผลขวัญ ปรับฐานข้อมูลโค แนะนำการปรับปรุงฟาร์มและการเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม แนะนำการจัดการแปลงหญ้าและฝูงโคสาวที่ยังไม่ได้รับการผสม แล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาเกรดน้ำนมดิบในฟาร์มที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาดในระหว่างการรีดนม และให้คำแนะนำการเตรียมฟาร์มสุรีรัตน์ ศิริสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในโครงการคัดเลือกเกษตกรรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด