25631127 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนมพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรหมพิราม จมพิษณุโลก จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
🐄 ฟาร์มอภิสิทธิ์ นวลจันทร์
🐄 ฟาร์มณัฐพล พุ่มศิริ
🐄 ฟาร์มประภาศรี เนียมแก้ว
เพื่อปรับปรุงประวัติ เก็บข้อมูลต้นทุนกาคผลิต แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณและองค์ประกอบน้ำนมที่มีปัญหาไขมันและโปรตีนต่ำ แนะนำการแก้ไขปัญหา SCC ตรวจเช็คการทำงานของระบบรีดนม ตัดแต่งกีบโค จำนวน 2 ตัว อ่านรายละเอียด