25631130 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้บริผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งหมด 14 ตัว ให้บริการแจกยาและวัคซีนป้องกันโรคในโคเนื้อและสัตว์ปีก และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ ณ ศาลาประชาคมบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบในฟาร์มนุพันธ์ ธาระพุฒิ ให้คำแนะนำการใช้เครื่องรีดนมที่ถูกต้อง การเลือกใช้ยารักษาให้เหมาะสมและการปรับสูตรอาหารโคในฟาร์ม และให้บริการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า อ่านรายละเอียด