25631225 3

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรพ่อแม่พันธุ์ และสุกรขุน ของจินตวัฒน์ฟาร์ม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผลการตรวจพบว่า ผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไข คือต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับ เอกสารบันทึกการเลี้ยง เอกสารใบสั่งยาของสัตวแพทย์ และเอกสารบันทึกการเตรียมโรงเรือนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ อ่านรายละเอียด