25631228 2

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกฟาร์มโคนมต้นแบบ (key farm) ออกปฏิบัติงานคัดเลือกฟาร์มโคนมต้นแบบในเขตพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และอุดรธานี เพื่อคัดเลือกให้เป็นฟาร์มโคนมตัวอย่างและถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงโคนม รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ต่อไป อ่านรายละเอียด