25631229 2

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร) ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบผู้เลี้ยงสุกรให้เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งในการอบรมได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 ท่าน อ่านรายละเอียด