25640106 1

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้คำแนะนำการตรวจรับรองใหม่/ตรวจต่ออายุ/ตรวจติดตาม GMP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ อ่านรายละเอียด