25640106 2

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้คำแนะนำการตรวจต่ออายุ ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ อ่านรายละเอียด