25640106 1

วันที่ 4 มกราคม 2564นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล กิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม และตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผลสามารถดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรม GAP ฟาร์มโคนม และกิจกรรมบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนไปแล้ว อ่านรายละเอียด