25640106 1

วันที่ 5 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนมและให้ความรู้เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย โรคบลูเซลลาในโคนมในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มสมเดช พยอม 🐄ฟาร์มปราณีต เอียมมาก 🐄ฟาร์มสุนิสา ทิพยสุคนธ์ พร้อมให้คำแนะนำการจัดการอาหารและสุขศาสตร์การรีดนม การป้องกันและรักษาปัญหาโรคเต้านมอักเสบ อ่านรายละเอียด