25640106 3

วันที่ 5 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ฟาร์มวีระ ลุ่มล่า ฟาร์มอำพร อินทหอม
เข้าเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคสาวไม่แสดงอาการเป็นสัดจำนวน 2 ตัว รักษาโคป่วยโรคพยาธิในเลือด ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ค่า SNF ต่ำ
แนะนำสุขศาสตร์การรีดนม ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม และปรับปรุงข้อมูล
เยี่ยมฟาร์มมณฑล ทิมสูงเนิน ฟาร์มดวงเด่น ทิมสูงเนิน และฟาร์มจักพันธ์ จงจำ
เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 ตัวอย่าง อ่านรายละเอียด