25640106 4

วันที่ 5 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้
1. จักรกฤษณ์ฟาร์ม ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2. ฟาร์มพรรณพร ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
3. จักรชัยฟาร์ม ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผลการตรวจพบว่า
- ผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไข จำนวน 2 ฟาร์ม คือต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับ เอกสารบันทึกการเลี้ยง เเอกสารบันทึกการเตรียมโรงเรือน บันทึกใบสั่งยาของสัตวแพทย์ และติดป้ายหน้าฟาร์มเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
- ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ จำนวน 1 ฟาร์ม เนื่องจากนะยะเวลาในการพักโรงเรือนน้อยกว่า 1 สัปดาห์ (4 วัน) อ่านรายละเอียด