25640107 1

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิและอ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งติดตามงานกิจกรรมเฝ้าระวังและทดสอบโรคบรูเซลล่าในแพะที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด