25640107 2

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (หมูดำ) ในเกษตรกรรายย่อย ที่บ้านกกทัน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์และแนะนำแนวทางการแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรต่อไป อ่านรายละเอียด