25640217 1

วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามงานกิจกรรมปศุสัตว์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมของฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วางและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิงร่วมตรวจติดตามงานในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด