25640217 4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) ในโรงงานปศุสัตว์ภายในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุม โรงเชือดไก่ บริษัท เอ็มเอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจประเมิน (Pre Audit) “การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ” ณ โรงฆ่าสุกร บริษัท เอ็มเอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนายกระดับสู่ระบบมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด