25640217 5

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และคณะ ร่วมกันชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3,010,400 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม อ่านรายละเอียด