25640217 7

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกลางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ และผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีรายละเอียดการประชุม อ่านรายละเอียด