25640301 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจ และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านรายละเอียด