25640319 5

ในระหว่างวันที่ 15 -18 มีนาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกปฏิบัติงานตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ตามโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและตรวจสอบว่าร้านจำหน่ายอาหารสัตว์มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดหรือไม่ โดยดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และอำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นอกจากนี้ยังได้เข้าดำเนินการสอบสวนฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ที่มีตรวจปัสสาวะสุกรพบผลบวกทางห้องปฏิบัติการต่อสารเร่งเนื้อแดง ผลการสอบสวนพบว่าเป็น false positive และมีการส่งตรวจยืนยันที่ สตส. แล้วให้ผลเป็นลบ จึงได้แนะนำเรื่องการจัดการอาหารและมาตรการนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสุกรจากต่างพื้นที่ให้เจ้าของฟาร์มทราบและถือปฏิบัติต่อไป อ่านรายละเอียด