25640319 7

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหา/อุปสรรคด้านลูกเกิด ด้านการผสมเทียม ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ และด้านการชำระเงินกู้ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ 9 ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำประเด็นข้อตรวจติดตามรายงานกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป อ่านรายละเอียด