25640622 1

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด