25640629 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมประชุมหารือแนวทางและการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน (LSD) ที่ระบาดในพื้นที่เขต 4 อ่านรายละเอียด