25640629 5

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ในโค-กระบือ สำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด