25640707 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ดอนนอก นายอำเภอชื่นชม นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชื่นชม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เข้าร่วมในพิธี นายภาคภูมิ กองเพชร นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาดุก กล่าวว่า ด้วยได้เกิดเหตุสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน ในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุก ทำให้มีโคเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงได้ประกาศให้ตำบลกุดปลาดุก จำนวน 15 หมู่บ้าน เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าวและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เทศบาลตำบลกุดปลาดุกได้รับลงทะเบียนผู้มีความต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือกรณีโคป่วยตายด้วยโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา ดังนี้ สัตว์ประเภท โค อายุน้อยกว่า 6 เดือนอัตราตัวละไม่เกิน 6,000 บาท อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 12,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 16,000 บาท และอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกินรายละ 2 ตัว ในการนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุกได้ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 19 ราย ซึ่งมีโคป่วยตาย จำนวน 20 ตัว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 210,000 บาท อ่านรายละเอียด


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ