25640707 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ดอนนอก นายอำเภอชื่นชม นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชื่นชม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เข้าร่วมในพิธี นายภาคภูมิ กองเพชร นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาดุก กล่าวว่า ด้วยได้เกิดเหตุสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน ในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุก ทำให้มีโคเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงได้ประกาศให้ตำบลกุดปลาดุก จำนวน 15 หมู่บ้าน เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าวและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เทศบาลตำบลกุดปลาดุกได้รับลงทะเบียนผู้มีความต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือกรณีโคป่วยตายด้วยโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา ดังนี้ สัตว์ประเภท โค อายุน้อยกว่า 6 เดือนอัตราตัวละไม่เกิน 6,000 บาท อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 12,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 16,000 บาท และอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกินรายละ 2 ตัว ในการนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุกได้ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 19 ราย ซึ่งมีโคป่วยตาย จำนวน 20 ตัว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 210,000 บาท อ่านรายละเอียด