25640707 3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ชุดควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์เฉพาะกิจ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ ติดตามการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน(enzyme lactoperoxidase) สำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด