08096504

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 โดย นายสมเกียรติ  ตู้จินดา ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 พร้อมกับสำรวจอาคารสถานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นระเบียบตามหลัก 5 ส
- ให้คำแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และอาคารสถานที่ พร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
- และให้การสนับสนุน งานในส่วนต่างๆ ของจังหวัดและภูมิภาค ณ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดหนองคาย อ.เมือง

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.

08096501.jpg 08096502.jpg 08096503.jpg

08096504.jpg DSC_3628.jpg DSC_3629.jpg

DSC_3630.jpg DSC_3632.jpg DSC_3633.jpg

DSC_3643.jpg DSC_3646.jpg DSC_3647.jpg

DSC_3649.jpg DSC_3654.jpg DSC_3656.jpg

IMG_7431.jpg IMG_7433.jpg IMG_7435.jpg