080902

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 14.30 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 โดย นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 พร้อมกับสำรวจอาคารสถานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นระเบียบตามหลัก 5
-
ให้คำแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และอาคารสถานที่ พร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
-
และให้การสนับสนุน งานในส่วนต่างๆ ของจังหวัดและภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุดรธานี .เมือง

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.

080901.jpg 080902.jpg 080903.jpg

080904.jpg DSC_3664.jpg DSC_3667.jpg

DSC_3671_2.jpg DSC_3672.jpg DSC_3677.jpg

DSC_3679.jpg DSC_3680.jpg DSC_3681.jpg

DSC_3682.jpg DSC_3687_2.jpg DSC_3693.jpg

DSC_3693_2.jpg DSC_3697.jpg IMG_7439.jpg

IMG_7441.jpg IMG_7442.jpg IMG_7442_2.jpg