25640301 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจ และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านรายละเอียด

25640301 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25640103 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (แปรรูปผลิตภัณฑ์) อ่านรายละเอียด

25640103 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์เลย ร่วมประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ ธ.ก.ส.  อ่านรายละเอียด

25640223 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์​ 64 เวลา (08:00 น.)​ นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายและบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 64 ตรวจอาคารสถานที่ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณโดยรอบสำ​นักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอพรรณานิคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ การขอใช้ประโยชน์บนที่ดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง​ ให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่็อความเป็นศิริมงคลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม​ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ​พรรณานิคม​ จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด