ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640319 7

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหา/อุปสรรคด้านลูกเกิด ด้านการผสมเทียม ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ และด้านการชำระเงินกู้ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ 9 ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำประเด็นข้อตรวจติดตามรายงานกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป อ่านรายละเอียด

25640319 6

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ตามแผนตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด

25640319 4

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ตามแผนตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อ่านรายละเอียด

25640319 5

ในระหว่างวันที่ 15 -18 มีนาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกปฏิบัติงานตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ตามโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและตรวจสอบว่าร้านจำหน่ายอาหารสัตว์มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดหรือไม่ โดยดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และอำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นอกจากนี้ยังได้เข้าดำเนินการสอบสวนฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ที่มีตรวจปัสสาวะสุกรพบผลบวกทางห้องปฏิบัติการต่อสารเร่งเนื้อแดง ผลการสอบสวนพบว่าเป็น false positive และมีการส่งตรวจยืนยันที่ สตส. แล้วให้ผลเป็นลบ จึงได้แนะนำเรื่องการจัดการอาหารและมาตรการนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสุกรจากต่างพื้นที่ให้เจ้าของฟาร์มทราบและถือปฏิบัติต่อไป อ่านรายละเอียด

25640319 3

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวในพื้นที่อำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด