25640107 3

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หินลาด - วังตอ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด

25640107 2

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (หมูดำ) ในเกษตรกรรายย่อย ที่บ้านกกทัน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์และแนะนำแนวทางการแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรต่อไป อ่านรายละเอียด

25640106 4

วันที่ 5 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้
1. จักรกฤษณ์ฟาร์ม ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2. ฟาร์มพรรณพร ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
3. จักรชัยฟาร์ม ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผลการตรวจพบว่า
- ผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไข จำนวน 2 ฟาร์ม คือต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับ เอกสารบันทึกการเลี้ยง เเอกสารบันทึกการเตรียมโรงเรือน บันทึกใบสั่งยาของสัตวแพทย์ และติดป้ายหน้าฟาร์มเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
- ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ จำนวน 1 ฟาร์ม เนื่องจากนะยะเวลาในการพักโรงเรือนน้อยกว่า 1 สัปดาห์ (4 วัน) อ่านรายละเอียด

25640107 1

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิและอ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งติดตามงานกิจกรรมเฝ้าระวังและทดสอบโรคบรูเซลล่าในแพะที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด

25640106 3

วันที่ 5 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ฟาร์มวีระ ลุ่มล่า ฟาร์มอำพร อินทหอม
เข้าเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคสาวไม่แสดงอาการเป็นสัดจำนวน 2 ตัว รักษาโคป่วยโรคพยาธิในเลือด ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ค่า SNF ต่ำ
แนะนำสุขศาสตร์การรีดนม ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม และปรับปรุงข้อมูล
เยี่ยมฟาร์มมณฑล ทิมสูงเนิน ฟาร์มดวงเด่น ทิมสูงเนิน และฟาร์มจักพันธ์ จงจำ
เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 ตัวอย่าง อ่านรายละเอียด