ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640217 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยส่วนสุขภาพสัตว์และคณะติดตามการปฏิบัติงานการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2/2564 ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ประชุมกำหนดแผนงานและแนวทางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น จำกัด หน่วยผสมเทียมไชยปราการ หน่วย HHU ไชยปราการ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ซึ่งได้เน้นย้ำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัคซีน มีความปราณีต และให้ร่วมดำเนินการการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในฟาร์มโคนมของเกษตรกร เพื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่อาจก่อปัญหาในฟาร์ม โดยมีเป้าหมายโคนม 16,000 ตัว กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สัตว์ทั้งพื้นที่มีภูมิคุ้มกันระดับฝูงพร้อมเพรียงกัน #สัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อ่านรายละเอียด

25640217 5

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และคณะ ร่วมกันชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3,010,400 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม อ่านรายละเอียด

25640217 3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย นายสัจจะ อัตตะศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง นายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ น.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจพิจารณาจุดขนส่ง/เปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิต ของนายพัฒนา รัศมี ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และจุดขนส่ง/เปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิต ของนางประไพ พรหมน้อย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผลการพิจารณาจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อรับรองการเพิ่มจุดขนส่ง/เปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิตต่อไป อ่านรายละเอียด

25640217 4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) ในโรงงานปศุสัตว์ภายในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุม โรงเชือดไก่ บริษัท เอ็มเอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจประเมิน (Pre Audit) “การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ” ณ โรงฆ่าสุกร บริษัท เอ็มเอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนายกระดับสู่ระบบมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด

25640217 2

นางพนิดา วานิชรัตน์ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) น้ำผึ้งจากดอกลำไย เชียงใหม่ โดยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นายธนพงศ์ สำเภาลอย รก.ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศษฐกิจ เชียงใหม่ และนางณัฐญา ถิ่นธรรม ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น้ำผึ้งจากดอกลำไย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด