25640106 2

วันที่ 5 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มไสว บุตรดี ติดตามผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบด้านเกรดน้ำนมที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ โดยตรวจสอบอย่างละเอียดจากระบบเครื่องรีดนม ความสะอาดของอุปกรณ์และขั้นตอนการรีดนม พบข้อบกพร่องทั้งหมดจึงแนะนำการจัดการการรีดนมที่ถูกสุขลักษณะและแก้ไขระบบเครื่องรีดนมแล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง ให้บริการรักษาสัตว์ป่วยและติดตามผลการรักษาสัตว์ป่วย รวมทั้งหมด 4 ตัว พบว่าสัตว์ป่วยมีอาการดีขึ้น แล้วให้คำแนะนำเจ้าของในการจัดการสัตว์ป่วย ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25640106 1

วันที่ 5 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนมและให้ความรู้เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย โรคบลูเซลลาในโคนมในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มสมเดช พยอม 🐄ฟาร์มปราณีต เอียมมาก 🐄ฟาร์มสุนิสา ทิพยสุคนธ์ พร้อมให้คำแนะนำการจัดการอาหารและสุขศาสตร์การรีดนม การป้องกันและรักษาปัญหาโรคเต้านมอักเสบ อ่านรายละเอียด

25640106 1

วันที่ 4 มกราคม 2564นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล กิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม และตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผลสามารถดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรม GAP ฟาร์มโคนม และกิจกรรมบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนไปแล้ว อ่านรายละเอียด

25640106 2

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ และรับทราบข้อปัญหา กรณีเกิดการเทน้ำนมในฟาร์ม เนื่องจากการตัด MOU สมาชิกสหกรณ์ฯ ในทั้งนี้ ปศุสัตว์เขต 5 เสนอแนะแนวทางการจัดการ และรับทราบขอเสนอเพื่อนำเข้าที่ประชุมสภานมล้านนาในครั้งต่อไป อ่านรายละเอียด

25640106 2

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้คำแนะนำการตรวจต่ออายุ ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ อ่านรายละเอียด