ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640217 1

วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามงานกิจกรรมปศุสัตว์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมของฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วางและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิงร่วมตรวจติดตามงานในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด

25640217 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เข ต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจและ เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อ่านรายละเอียด

25640217 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจและ เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอยางตลาด อำเภอเมือง อำเภอสหัสขันต์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด

25640217 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญตามแผนงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด

25640215 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประชุมตรวจติดตาม นิเทศงานตามแผนงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อ่านรายละเอียด