25631225 4

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมแทนมี นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ฯ กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมทุกหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

25631225 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสาคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการขนส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25631225 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ในพื้นที่ อ.กุดรัง จ. มหาสารคาม และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจติดตามงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และสำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม อ่านรายละเอียด

25631225 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ร่วมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเลย ออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบวงจร และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง(แพะ) ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย อ่านรายละเอียด

25631217 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ออกพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และแผนงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ ในพื้นที่ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร บ้านนางาม ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ และบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด