ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640215 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปศุสัตว์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รักษาสิ่งแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาตินำไปสู่ความยั่งยืน อ่านรายละเอียด

25640209 3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เ ต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจและ เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อ่านรายละเอียด

25640209 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจ ติดตามงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด

25640209 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รวมพลคนเครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์” ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 3 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด

25640115 2

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธ์ุ พร้อมด้วย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผอ.ส่วน ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ น.ส.อาภาพัชร์ นาทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ อ่านรายละเอียด