25640106 1

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้คำแนะนำการตรวจรับรองใหม่/ตรวจต่ออายุ/ตรวจติดตาม GMP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640104 1

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ ออกตรวจติดตามงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม (กระบือ) ในเขตพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย ร่วมตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตามงานในครั้งนี้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีผลผลิตได้ลูกกระบือเป็นที่น่าพอใจ การนี้ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ต่อไป อ่านรายละเอียด

25631229 2

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร) ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบผู้เลี้ยงสุกรให้เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งในการอบรมได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 ท่าน อ่านรายละเอียด

25631229 3

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์ผมสุบิน ผลขวัญ เยี่ยมฟาร์มปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามลูกเกิด ขึ้นทะเบียนโค แนะนำการจัดการโครุ่นระดับฝูง แนะนำการปรับปรุงฟาร์มและการบันทึกข้อมูลเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) พบว่ามีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70 จึงเร่งให้ปรับปรุงฟาร์มเพื่อยื่นต่ออายุภายในเดือนมกราคม 2564 แล้วเข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด เรื่องการส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปฎิบัติงานด้านโคนม แล้วให้บริการรักษาแมวป่วย จำนวน 4 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 2 ตัว รักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพาสัตว์ป่วย ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25631229 1

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างและกงไกรลาศ เข้าเยี่ยมฟาร์มมานพ เนียมเอี่ยม ฟาร์มวาสนา วัดสิงห์ ฟาร์มประมวล นาคดี อ.โพทะเล จ.พิจิตร และฟาร์มคำรณ ดวงปัญญาสว่าง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในโคนม ให้คำแนะนำรักษาโคป่วยพยาธิเม็ดเลือด เต้านมอักเสบมีแผล พร้อมดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดในโค จำนวน 20 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจพยาธิเม็ดเลือดสำหรับเฝ้าระวังป้องกันโคในฝูงต่อไป อ่านรายละเอียด